• کلیه مجموعه ها
 • جستجو
 • سطح بالاتر

Ora School Suite - Ultimate school management system

Schoex application name has changed to OraSchool, New name with the same leadership and awesome suite

Ora School Suite - Ultimate school management system - 1 Ora School Suite - Ultimate school management system - 2

Ora School Suite - Ultimate school management system - 3 Ora School Suite - Ultimate school management system - 4 Ora School Suite - Ultimate school management system - 5 Ora School Suite - Ultimate school management system - 6

OraSchool Built on Laravel 5, Bootstrap 4 And AngularJS. Compatible with php 7.2


Schoex support 5 types of users :

 • Administrators
  • username : admin
  • password : admin123
 • Teachers
  • username : teacher
  • password : teacher123
 • Students
  • username : student
  • password : student123
 • Parents
  • username : parent
  • password : parent123
 • Accountants
  • username : account
  • password : account123
Documentation : http://solutionsbricks.com/docs/schoex/

 

What’s new in OraSchool v6.0

 • ID cards module generation
 • “My Payroll” User can see his payroll summary
 • Support biometric for employees
 • Support Dept & design for teachers
 • Support for custom headers for HTTP SMS configurations
 • Support for controlling which user role can message another user role
 • Support for partial fee type dates
 • Support for inventory stock remaining items calculations
 • Bulk mark sheet generation
 • Bulk invoices generation
 • Support for automated invoice ID generation while creating manual invoice
 • Support attendance notifications for Present, Absent, late, late with excuse
 • Auto generate invoices for hostel & transportations when user assigned to one
 • Export function for online exams results
 • Dashboard widgets controlled from roles & permissions for Role-based dashboard
 • Collection invoice reports
 • Paystack payment gateway integration
 • Wider registration page with enhanced label for fields
 • Support for new invoice when student register
 • Enhanced margins control for Certificates
 • Enhance frontend pages slider picker
 • Enhance visitors, engird & postal view
 • Enhance data privacy for students, parents & teachers
 • Fix for submitting online exam when time ends
 • Fix for Autoscroll issue on Firefox

What’s new in OraSchool v5.0

 • New Advanced Permissions System – Unlimited roles types
  • Super Administrators
  • Administrators
  • Manager
  • Principal
  • Teacher
  • Student
  • Parents
  • Accountant
  • Librarian
  • HR
  • Receptionist
  • Store Keeper
 • Front Office
  • Visitors Log
   • Track your School visitors
   • Track purpose of visits
   • Track Check-in & Check-Out
  • Phone Calls
   • Track your incoming/outgoing phone calls
   • Track purpose, Type, duration and details of calls
  • Postal
   • Track your dispatch/received postal
  • Contact Messages: See your website visitor messages directly from Web Portal
  • Front Office Categories to easily manage sources, types & Purposes
 • Enquiries
  • Track classified Enquiries from Parents, Students, Teachers,…
 • Complaints
 • Track classified Complaints from Parents, Students, Teachers,…
 • More languages supported, You still can create your own language if your language isn’t in the list.
  • English
  • Arabic
  • French
  • Dutch
  • German
  • Hindi
  • Italian
  • Turkish
  • Russian
  • Spanish
  • Portuguse
  • Bengali
  • Chineese
  • Indonesian
  • Romanian
  • Thai
 • Manage Employees
 • Mange departments & designations
 • Enroll your school employees in the system
 • Classify each employee under dept. & design.
 • Easily control each employee roles & permissions
 • Students
 • New smart & advanced school admission form
 • Control student categories
 • Control Medical History
 • Enhanced view of father & mother information
 • Enhanced view of Guardian account information
 • Control students documents
 • Student Attendance
  • Add notes when taking the attendance
  • Attendance report redesigned completely
  • One view to see multiple students attendance with period
  • Calculation of presence percentage for each student
 • Staff Attendance
  • Add notes when taking the attendance
  • Check-In & Check-Out attendance tracking
  • Attendance report redesigned completely
  • One view to see multiple students attendance with period
  • Calculation of presence percentage for each student
 • Vacation
  • Completely redesigned vacation system
  • Approve/Decline Vacation requests
  • Users able to track their approved & declined vacation requests
 • Library Management
  • Completely redesigned library system
  • Mange users subscription to library system including employees and students
  • Issue/Return books to users
  • Track issued books to users, Dates and return dates
 • Inventory Management
  • Manage Stores
  • Manage Suppliers
  • Manage Inventory Categories
  • Manage items coding
  • Manage Items instock
  • Manage issued items
  • Manage returned items
 • Online Exams
  • Questions Bank
  • Randomize exam questions supported
  • Sharing questions, To allow question to be used by another teacher in another exam
  • Rich text editor for questions
  • Can attach images for each question
  • Unlimited number of questions supported
  • Unlimited number of options per each question supported
  • New UI for online exam taking
 • FrontEnd
  • New modern frontend design
  • Frontend permalink enhancements
  • Frontend pages order list
 • Dashboard
  • Today’s Birthday widget
  • Dashboard Widgets rearrangements
 • Enhanced view of exam schedule
 • Calculating total income
 • Calculating total expenses
 • Clickatell SMS Gateway support new API system
 • Salary Delete Payroll feature

What’s new in OraSchool v4.0

 • Frontend CMS
  • Easy to create new template
  • Unlimited pages
  • Draft controll
  • Advannced image library
  • Embedded images slider
  • 8 Embedded Themes
 • Biometric devices integration
  • Integrate OraSchool with your biometric device
  • OraSchool will track activity on your device and apply attendance based on it
  • Track device status & last update time
 • Improvements in payments & invoices
  • Immediate / Scheduled innvoice genneration
  • Fee Discount Codes
 • Income Module
  • Mannage income costs
  • Manage income categories
 • HR Payroll Salary
  • Manage Monthly Salary, Overtime, Allowences & Deductions
  • Manage Hourly Salary
  • Make payment to user and track payments
 • Advanced media uploader for media module
 • Advanced Homework Module with answers management system
 • PUSH Notifications for mobile apps embedded with payload functionality
 • Innline tester for Mail / SMS
 • Control accounts status ( Active – Inactive )
 • Native HTTPS Support
 • Enhancement in Responsive views
 • Summernote WYSIWYG Editor and can toggle between Summernote & CKeditor
 • Database export system
 • New reports included
 • PHP 7.2 Support
 • Bug fixes & enhancements


Ora School Suite - Ultimate school management system - 7 Ora School Suite - Ultimate school management system - 8

 


What’s New on Schoex 3.2

 • Accountant users login
 • Due invoices Notifications
 • Timestamp Offset for Islamic Calendars
 • Enhancements in mobile devices
 • iOS application is ready
 • PUSH Notifications Support for android & iOS
 • Media items and albums enhancements in thumbs generation
 • MSG91 support XML-API
 • Minor Bug fixes & improvements


What’s New on Schoex 3.0

 • Laravel 5.2
 • Bootstrap 4
 • Responsive Premium New UI – Complete Change in Application UI
 • Global Calendars
  • Gregorian
  • Persian
  • Islamic
  • Ethiopian
 • Complete change in the payments and invoices system
  • Online Paymemnt via Paypal, 2CheckOut & PayUmoney
  • Manual payments Supported
  • Partial Payments Supported
  • Support recurring payments : One-time, Annually, Bi-Annually, Tri-Annually, Quarterly & monthly
  • Track Due Invoices
  • Advanced Search
  • Revert Payments
  • User Invoices now under account settings
  • Fee Groups
  • Payments stats in the dashboard
 • Advanced Search in invoices, Students, Parents & Teachers
 • SMS characters while sending new SMS
 • Infobip SMS Gateway Support
 • Teachers can send mail & SMS
 • Sorting features for teachers, Students, Parents & invoices
 • Exam Schedule feature
 • Section Support in SMS
 • Ability rn create new SMS templates and use them in Mail & SMS
 • Communication selection : Mail, SMS & Phone
 • Enhancements in PDF & Excel generation
 • Enhancements in Excel Import
 • Official holidays added to the calendar
 • Timezone option for dates and times
 • Expenses categories
 • Upload reciept with expenses
 • Login, Registeration & Forget Password 2 styles : Centered & Right Sided
 • Google Analytics Support
 • Minor bug fixes


What’s New on Schoex 2.6

 • Improve the speed of application load by 70% by change all requests to the backend to Assync requests
 • Payments
  • Payments has new structure in Schoex 2.6
  • Ability to add fee to students when Registered, Promoted to specific class or Graduated
  • Ability to add fee to students in specific date
  • Ability to generate recuuring payments each x Day, x Month or x Year
 • Exams
  • Exams now support Classes.
   • You can define seperate exams to each class or group of classes
  • Each Exam can now have it’s corresponding marksheet columns
 • Marksheet
  • Smart Marksheet columns Supported
  • School header included in marksheet generation 
   • School Logo
   • School Name
 • Assignments
  • Parents can now track their students progress in the assignments
 • Online Exams
  • Allow attaching images to the questions
  • Teachers can be able to track student answers to the exams
 • Students
  • Graduation feature implementation
  • List Graduated students separately
  • Medical History Imeplementation
 • Expenses
  • Allow attaching images to the expenses
 • Mail/SMS
  • Ability to send Mail/SMS to Administrators
  • Ability to select parents of specific Class
  • Ability to allow Teachers to use Mail/SMS
   • Teachers will be allowed to send Mail/SMS to their student class or their parents only
  • Concepto API Changes
 • General Changes
  • Change payment “Buy Now” to “Pay Now”
  • Update Activated Modules in the Settings with the latese added modules
  • Fix permissions issue on the dashboard quick links & Statistics
  • Fix Mail/SMS Encoding issues
  • Fix Datepicker Edit date issue
  • Minor bug fixes & improvementsWhat’s New on Schoex 2.3

  • Subject can support multiple teachers
  • Improve in sections areas and their support in application
  • Improve in sections areas
  • Administrator can change date format
  • Teacher can see only his schedule
  • Enhancement in mail & SMS
  • Prepare for Android application release


What’s New on Schoex 2.2

   • [Feature] Add Class filter in Students list
   • [Feature] Check/Uncheck All in attendance list
   • [Enhance] Responsive and RTL Responsive fix
   • [Feature] Students can see only his schedule
   • [Feature] Parents Birthday
   • [Fix] Import/Export fixWhat’s New on Schoex 2.1

   • Accounting including fee types & fee allocation
   • Auto generate invoices
   • Expenses Section
   • Custom administrators permissions
   • Class Sections
   • Marksheet Improvements
   • Marksheet export PDF & bulk export
   • Import Feature redesign with feature of data review
   • Online exams question marks
   • Online exams degree of success
   • Students can access their marksheets
   • Export attendance data
   • Improve mobile phone number UX
   • Enable / Disable Public registeration
   • Remove dependancy of Apache delete request

Server Requirements

   • PHP >= 5.6
   • MySQL Database
   • OpenSSL PHP Extension
   • PDO PHP Extension ( Enabled By Default )
   • Mbstring PHP Extension
   • Tokenizer PHP Extension ( Enabled By Default )
   • XML PHP Extension ( Enabled By Default )
   • php_zip extension ( Required when importing excel files )

Support

Addons

   Android, iOS & Biometric Integration are cconsidered as plugins and sold separetely through our websute

Change Log

Version 6.0 – 5 Nov 2019

What’s new on OraSchool 6.0
 - ID cards module generation
 - “My Payroll” User can see his payroll summary
 - Support biometric for employees
 - Support Dept & design for teachers
 - Support for custom headers for HTTP SMS configurations
 - Support for controlling which user role can message another user role
 - Support for partial fee type dates
 - Support for inventory stock remaining items calculations
 - Bulk mark sheet generation
 - Bulk invoices generation
 - Support for automated invoice ID generation while creating manual invoice
 - Support attendance notifications for Present, Absent, late, late with excuse
 - Auto generate invoices for hostel & transportations when user assigned to one
 - Export function for online exams results
 - Dashboard widgets controlled from roles & permissions for Role-based dashbord
 - Collection invoice reports
 - Paystack payment gateway integration
 - Wider registration page with enhanced label for fields
 - Support for new invoice when student register
 - Enhanced margins control for Certificates
 - Enhance frontend pages slider picker
 - Enhance visitors, engird & postal view
 - Enhance data privacy for students, parents & teachers
 - Fix for submitting online exam when time ends
 - Fix for Autoscroll issue on Firefox

Version 5.1 – 4 May 2019

- Security Enhancements
- Bug fixes

Version 5.0 – 8 Sep 2018

-New Advanced Permissions System - Unlimited roles types
  -Super Administrators
  -Administrators
  -Manager
  -Principal 
  -Teacher 
  -Student 
  -Parents 
  -Accountant 
  -Librarian 
  -HR 
  -Receptionist 
  -Store Keeper 
-Front Office
  -Visitors Log
  -Track your School visitors
  -Track purpose of visits
  -Track Check-in & Check-Out
-Phone Calls
  -Track your incoming/outgoing phone calls
  -Track purpose, Type, duration and details of calls
-Postal
  -Track your dispatch/received postal
-Contact Messages: See your website visitor messages directly from Web Portal
-Front Office Categories to easily manage sources, types & Purposes 
-Enquiries
    -Track classified Enquiries from Parents, Students, Teachers,…
-Complaints
  -Track classified Complaints from Parents, Students, Teachers,…
More languages supported, You still can create your own language if your language isn’t in the list.
  -English
  -Arabic
  -French
  -Dutch
  -German
  -Hindi
  -Italian
  -Turkish
  -Russian
  -Spanish
  -Portuguse
  -Bengali
  -Chineese
  -Indonesian
  -Romanian
  -Thai
Manage Employees
  -Mange departments & designations
  -Enroll your school employees in the system
  -Classify each employee under dept. & design.
  -Easily control each employee roles & permissions
Students
  -New smart & advanced school admission form
  -Control student categories
  -Control Medical History
  -Enhanced view of father & mother information
  -Enhanced view of Guardian account information
  -Control students documents
Student Attendance
  -Add notes when taking the attendance
  -Attendance report redesigned completely
  -One view to see multiple students attendance with period
  -Calculation of presence percentage for each student
Staff Attendance
  -Add notes when taking the attendance
  -Check-In & Check-Out attendance tracking
  -Attendance report redesigned completely
  -One view to see multiple students attendance with period
  -Calculation of presence percentage for each student
Vacation
  -Completely redesigned vacation system
  -Approve/Decline Vacation requests
  -Users able to track their approved & declined vacation requests
Library Management
  -Completely redesigned library system
  -Mange users subscription to library system including employees and students
  -Issue/Return books to users
  -Track issued books to users, Dates and return dates
Inventory Management
  -Manage Stores
  -Manage Suppliers
  -Manage Inventory Categories
  -Manage items coding
  -Manage Items instock
  -Manage issued items
  -Manage returned items
Online Exams
  -Questions Bank
  -Randomize exam questions supported
  -Sharing questions, To allow question to be used by another teacher in another exam
  -Rich text editor for questions
  -Can attach images for each question
  -Unlimited number of questions supported
  -Unlimited number of options per each question supported
  -New UI for online exam taking
-FrontEnd
  -New modern frontend design
  -Frontend permalink enhancements
  -Frontend pages order list
-Dashboard
  -Today’s Birthday widget
  -Dashboard Widgets rearrangements
-Enhanced view of exam schedule
-Calculating total income
-Calculating total expenses
-Clickatell SMS Gateway support new API system
-Salary Delete Payroll feature
 - Frontend CMS
   - Easy to create new template
   - Unlimited pages
   - Draft controll
   - Advannced image library
   - Embedded images slider
   - 8 Embedded Themes
 - Biometric devices integration
   - Integrate OraSchool with your biometric device
   - OraSchool will track activity on your device and apply attendance based on it
   - Track device status & last update time
 - Improvements in payments & invoices
   - Immediate / Scheduled innvoice genneration
   - Fee Discount Codes
 - Income Module
   - Mannage income costs
   - Manage income categories
 - HR Payroll Salary
   - Manage Monthly Salary, Overtime, Allowences & Deductions
   - Manage Hourly Salary
   - Make payment to user and track payments
 - Advanced media uploader for media module
 - Advanced Homework Module with answers management system
 - PUSH Notifications for mobile apps embedded with payload functionality
 - Innline tester for Mail / SMS
 - Control accounts status ( Active - Inactive )
 - Native HTTPS Support
 - Enhancement in Responsive views
 - Summernote WYSIWYG Editor and can toggle between Summernote & CKeditor
 - Database export system
 - New reports included
 - PHP 7.2 Support
 - Bug fixes & enhancements
- Accountant users login
- Due invoices Notifications
- Timestamp Offset for Islamic Calendars
- Enhancements in mobile devices
- iOS application is ready
- PUSH Notifications Support for android & iOS
- Media items and albums enhancements in thumbs generation
- MSG91 support XML-API
- Minor Bug fixes & improvements
Version 3.1 – 5 Oct 2017
- Support of class scedule for sections
- Ability to disable the Slimscrollbar
- Students sorting in attendance
- Fix attendance and dashboard attendance
- Remove dependency of .env file
- Remove dependency of FileInfo library in Media Center
- Improved experience for install/upgrade
- Ability to smooth work if mod_rewrite is disabled
- Minor Bug fixes & improvements
Version 3.0 – 8 Sep 2017
  - Laravel 5.2 - 
  - Bootstrap 4 - 
  - Responsive Premium New UI - Complete Change in Application UI - 
  - Global Calendars
      - Gregorian- 
      - Persian- 
      - Islamic- 
      - Ethiopian- 
  - Complete change in the payments and invoices system
      - Online Paymemnt via Paypal, 2CheckOut & PayUmoney- 
      - Manual payments Supported- 
      - Partial Payments Supported- 
      - Support recurring payments : One- time, Annually, Bi- Annually, Tri- Annually, Quarterly & monthly- 
      - Track Due Invoices- 
      - Advanced Search- 
      - Revert Payments- 
      - User Invoices now under account settings- 
      - Fee Groups- 
      - Payments stats in the dashboard- 
  - Advanced Search in invoices, Students, Parents & Teachers- 
  - SMS characters while sending new SMS- 
  - Infobip SMS Gateway Support- 
  - Teachers can send mail & SMS- 
  - Sorting features for teachers, Students, Parents & invoices- 
  - Exam Schedule feature- 
  - Section Support in SMS- 
  - Ability rn create new SMS templates and use them in Mail & SMS- 
  - Communication selection : Mail, SMS & Phone- 
  - Enhancements in PDF & Excel generation- 
  - Enhancements in Excel Import- 
  - Official holidays added to the calendar- 
  - Timezone option for dates and times- 
  - Expenses categories- 
  - Upload reciept with expenses- 
  - Login, Registeration & Forget Password 2 styles : Centered & Right Sided- 
  - Google Analytics Support- 
  - Minor bug fixes- 
- Improve the speed of application load by 70% by change all requests to the backend to Assync requests
- Payments
-- Payments has new structure in Schoex 2.6
-- Ability to add fee to students when Registered, Promoted to specific class or Graduated
-- Ability to add fee to students in specific date
-- Ability to generate recuuring payments each x Day, x Month or x Year

- Exams
-- Exams now support Classes.
--- You can define seperate exams to each class or group of classes
-- Each Exam can now have it's corresponding marksheet columns

- Marksheet
-- Smart Marksheet columns Supported
-- School header included in marksheet generation
--- School Logo
--- School Name

- Assignments
-- Parents can now track their students progress in the assignments

- Online Exams
-- Allow attaching images to the questions
-- Teachers can be able to track student answers to the exams

- Students
-- Graduation feature implementation
-- List Graduated students separately
-- Medical History Imeplementation

- Expenses
-- Allow attaching images to the expenses

- Mail/SMS
-- Ability to send Mail/SMS to Administrators
-- Ability to select parents of specific Class
-- Ability to allow Teachers to use Mail/SMS
--- Teachers will be allowed to send Mail/SMS to their student class or their parents only
-- Concepto API Changes

- General Changes
-- Change payment "Buy Now" to "Pay Now" 
-- Update Activated Modules in the Settings with the latese added modules
-- Fix permissions issue on the dashboard quick links & Statistics
-- Fix Mail/SMS Encoding issues
-- Fix Datepicker Edit date issue
-- Minor bug fixes & improvements
- [Feature] Android application released
- [Fixes] Minor Bug fixes
- [Fixes] Stability improvements
- [Feature] Email is not manadtory for students [Pre-School Option]
- [Fixes] Bug fixes
- [Feature] Subject can support multiple teachers
- [Feature] Improve in sections areas and their support in application
- [Feature] Improve in sections areas
- [Feature] Administrator can change date format
- [Feature] Teacher can see only his schedule
- [Feature] Enhancement in mail & SMS
- [Feature] Prepare for Android application release
- [Feature] Add Class filter in Students list
- [Feature] Check/Uncheck All in attendance list
- [Enhance] Responsive and RTL Responsive fix
- [Feature] Students can see only his schedule
- [Feature] Parents Birthday
- [Fix] Import/Export fix
- [Feature] Accounting including fee types & fee allocation
- [Feature] Auto generate invoices
- [Feature] Expenses Section
- [Feature] Custom administrators permissions
- [Feature] Class Sections
- [Feature] Marksheet Improvements
- [Feature] Marksheet export PDF & bulk export
- [Feature] Import Feature redesign with feature of data review
- [Feature] Online exams question marks
- [Feature] Online exams degree of success
- [Feature] Students can access their marksheets
- [Feature] Export attendance data
- [Feature] Improve mobile phone number UX
- [Feature] Enable / Disable Public registeration
- [Feature] Remove dependancy of Apache delete request 
- [Fix] Minor bug fixes
- [Feature] New themes with ability for user to swich it
- [Feature] Academic Years Support
- [Feature] Enhanced promotion with ability to track students in past years
- [Feature] Teachers vacation
- [Feature] Students vacation
- [Feature] Staff Attendance
- [Feature] Study material
- [Feature] Reports Area
- [Feature] Media Center supports images, Youtube & Vimeo videos & support Modal for viewing Album contents
- [Feature] Online Exams supports 3 types of questions : Single Choice, Multiple Choice & text Value
- [Feature] Online Exams support now countdown counter for fixed time exam
- [Feature] Students can apply their assignments answers from the portal and teachers can track students apply
- [Feature] Multiple leaderboards
- [Feature] Students can see their attendance & parents can see their students attendance
- [Feature] Customized logo as 3 types : Site title, Custom text & Image
- [Feature] Marksheet generation enhancements and ability to count attendance grades or not
- [Feature] API ready with Token Authentication
- [Feature] Allow mail/sms to specific users
- [Feature] Allow configuration of custom SMS HTTP API
- [Feature] Enhanced search operation
- [Feature] Teachers can see only his resources
- [Feature] Teachers can approve associated students in his classes
- [Feature] Ability to change default currency
- [Feature] Search area for messages receiver
- [Feature] Latest Messages in the dashboard area
- [Feature] Fully integrated API
- [Feature] Enhanced class schedule area
- [Feature] User password when change E-mail address for better security
- [Feature] Users profile images preview
- [Fix] Library columns 
- [Fix] Marksheet generation zero error
- [Fix] Library columns 
- [Fix] Calendar start/end query
- [Fix] Media Center UI
- [Fix] Pagination data blank page
- [Fix] Classes / Subjects association
- [Fix] Poll default selection error
- [Fix] MAIL/SMS Settings is now under site settings
- [Fix] Remove dependancy of mod_rewrite
- [Feature] Student Promotion
- [Feature] New way to assign student to parent
- [Feature] Event / News viewer from dashboard main page
- [Feature] Spanish language
- [Feature] RTL Support and languages improvements
- [Fix] SMS/MAIL crash error
- [Fix] Import / Export problem
Version 1.3- 1 Apr 2015
- [Feature] Students can see their attendance
- [Feature] Improve attendance history
- [Fix] SMS/Mail Send issue
Version 1.2 – 21 Feb 2015
- [Fix] Big improvements in UI
- [Feature] Black theme, Theme switcher
- [Feature] Languages System
- [Feature] Payments System
- [Feature] Import/Export via CSV/Excel
- [Feature] Subject-Based attendance
- [Feature] Attendance selection status from : Present, Absent, Late, Late with excuse Or Early Dismissal.
- [Feature] Attendance Stats
- [Feature] Support diffrent 8 SMS APIs and 4 methods of mail delivery
- [Feature] Send Exam details to students and parents via Mail / SMS
- [Feature] Send Student’s absence notifications via mail / SMS
- [Feature] Mail/SMS Templates
- [Feature] Transportation managements
- [Feature] Polls System
- [Feature] Media Center
- [Feature] Multiple teachers for one class
- [Feature] Users Profiles
- [Feature] Enable / Disable modules
- [Feature] School terms
- [Feature] Update tool
- [Fix] Fix library book type & State
- [Fix] Fix Mail/SMS message Date
- [Fix] Fix Messages message time 
- [Fix] Fix messages sending button
- [Fix] Forget Password CSS issue
- [Fix] Delete student from parent
- [Fix] Fix minor Bugs
Version 1.0.2 – 29 Dec 2014
- Fix Admin Edit/Add
- Fix Bugs
Version 1.0.1 – 24 Dec 2014
- Fix CSRF when edit users
Version 1.0.0 – 21 Dec 2014
- First version release

Version 1.4- 7 Jun 2015

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

 • نويسنده: SolutionsBricks
 • تاریخ ایجاد: 1399-03-08
 • اصلاح شده در: 1399-03-04
 • اندازه: 76.855 KB
 • نمایش ها: 907
 • تعداد دانلود: 3
 • قيمت: 40 $ »» Free with active subscription