• کلیه مجموعه ها
  • جستجو
  • سطح بالاتر

Make - AngularJS & Material Design Admin

make-angularjs-material-design-admin-12
make-angularjs-material-design-admin-23
make-angularjs-material-design-admin-34

OVERVIEW
Make is a flat and responsive admin template for multi-usage built with Bootstrap 3. There are a lot of useful components, well organized and structured properly. It offer you great variety of layout options: RTL, boxed, sidebar on top…

We are please to release continuous long term updates and many features will be coming soon in the future updates. Once you purchased Make template, you will be entitled to free download of all future updates.

Make include first admin builder that allow you to customize your admin: sidebar side, style, topbar content, edit links…

Moreover, we include exclusive Page Builder that permit to add elements to your page quickly(form, table, panel…) with a simple drag & drop.

Make comes with 4 complete admin themes, each with HTML, AngularJS and RTL variation.

** ADMIN & PAGE BUILDER**
Make comes with Page & Admin builder. With these unique features, you have the possibility to create and export your page and theme structure without coding.

Requirements: you need web server with PHP enabled (the export function requires PHP). If you don’t have a local server, you can download this for example WAMP.

FEATURES LIST
Responsive layout (desktops, tablets, mobile devices)
LESS Support
AngularJS version
Based on Twitter Bootstrap 3.3 Framework
Admin Builder to create your own structure
Page Builder to create your own page content
Fixed / Fluid sidebar and topbar
4 sidebar styles: default, condensed, light and collapsed
Sidebar On Top layout
Sidebar Submenu on Hover layout
Boxed Layout
Quickview sidebar with chat, notes and settings
RTL support
Various widgets
5 charts library: ChartJs, HighCharts / HighStocks, Morris, D3, Sparkline
User Interface Elements:
Custom icons & buttons
Notifications
Custom modals with transition effects
Custom notifications with various status, positions and options
Tooltips & popovers
Nestable and sortable list
File trees
Custom panels / Draggable panels
Tables:
Various styles of tables: contextual, striped, bordered, hover
Editable tables: remove, edit or add data on the fly
Filter Tables
Reorder columns
Fixed columns
Hide/show columns
Forms:
Custom form style
Datepicker / Timepicker / Modal date and time picker
Custom slider and switch
WYSIWYG editor
Dynamically editable elements (inline)
Multi file upload: dropzone and jquery file upload
Wizard
Custom wizard style
Validation
Pages:
Timeline
Gallery Sortable
Medias manager
Lockscreen page
Error page: 404, 500
Contact Page
Coming Soon Page
User Manage:
User profile
Login page version 1 & 2
Signup page version 1 & 2
Session Timeout
Mailbox:
Inbox
Send Message
10 email templates
eCommerce:
Pricing table builder
Shopping Cart
Invoice
Maps:
Google Maps
Vector Maps with AmCharts
Line/Bar/Pie charts
Bootstrap plugins
Image croping
More coming soon…

لطفا ثبت نام کنيد اگر قبلا ثبت نام کرده ايد با مشخصات کاربري خود وارد شويد تا اجازه دانلود به شما داده شود.

  • نويسنده: arousing
  • تاریخ ایجاد: 1400-03-08
  • اصلاح شده در: 1400-03-08
  • اندازه: 230.299 KB
  • نمایش ها: 118
  • تعداد دانلود: 0
  • قيمت: 23 $ »» Free with active subscription